Daniel Arsham x Galerie Perrotin

Daniel Arsham x Galerie Perrotin